Home Podnikatelský rozvoj Finance Umíte číst finanční výkazy? – 4. Analýza účetních výkazů
Umíte číst finanční výkazy? – 4. Analýza účetních výkazů

Umíte číst finanční výkazy? – 4. Analýza účetních výkazů

630
0

Po prvních částech seriálu, které se věnovaly rozvaze, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích (cash flow) je následující část věnována jejich analýze.

Analýza rozvahy

Rozvaha informuje o tom, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je financován. Při finanční analýze lze provést např. analýzu majetkové struktury rozvahy (aktiv), analýzu finanční struktury rozvahy (pasiv), horizontální analýzu (srovnání vývoje v časových řadách, buď meziročních přírůstků v účetních hodnotách – absolutních změn, nebo meziročních přírůstků v procentuálním vyjádření – indexů), vertikální analýzu (procentuální rozbor, kdy jednotlivé položky se vyjádří jako procentní podíly těchto položek na celku aktiv či pasiv).

 

Analýza výkazu zisku a ztrát

Podobně jako v případě analýzy rozvahy je možné provést např. analýzu výnosů a nákladů, horizontální analýzu (srovnání vývoje v časových řadách, absolutních změn a indexů), vertikální analýzu (procentuální rozbor, kdy jednotlivé položky se vyjádří jako procentní podíly těchto položek na celku výnosů či nákladů).

 

Poměrové ukazatele

Poměrové ukazatele jsou základním nástrojem finanční analýzy. Tyto ukazatele dávají do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty či cash flow a umožňují svou interpretací získat rychlou orientaci ohledně finanční situace podniku. Poměrové ukazatele lze členit do několika základních skupin, podle toho, kterou stránku finančního zdraví či finanční situace popisují. Jde o skupinu ukazatelů rentability, zadluženosti, likvidity, aktivity, případně další ukazatele, jako ukazatele produktivity, ukazatele kapitálového trhu (pro podniky s obchodovanými akciemi) apod.

 

Ukazatele rentability

Rentabilita vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku, vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu.

Rentabilita celkových aktiv (ROA) měří produkční sílu podniku. Při použití v čitateli zisku EBIT (zisk před úroky a daněmi) je možné hodnotit mezi podniky tento poměrový ukazatel bez vlivu odlišné kapitálové struktury a míry zdanění. ROA lze vyjádřit jako součin dvou činitelů, které se na její hodnotě podílejí, jde o Rentabilitu tržeb (ROS) a Obrat celkových aktiv.

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) vyjadřuje ziskovost dlouhodobého kapitálu vloženého do podniku, který je dán součtem cizích dlouhodobých zdrojů a vlastního kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje ziskovost kapitálu vloženého vlastníky. Při hodnocení je vhodné posuzovat vývoj v delším období, protože krátkodobě může být např. ovlivněn rozvojovými investicemi apod.). ROE lze vyjádřit jako součin tří činitelů, které se na její hodnotě podílejí, jde o Rentabilitu tržeb, Obrat celkových aktiv a Finanční páku.

Rentabilita z vlastních finančních zdrojů je dána poměrem Cash flow a Vlastního kapitálu.

Rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje ziskovou marži, jde o důležitý prvek hodnocení úspěšnosti podnikání. Zisk je vztažen k tržbám jako důležité položce výnosů. Pro srovnání mezi podniky odvětví je vhodné využít jako formy zisku hodnotu EBIT (zisk před úroky a daněmi), aby bylo možné hodnotit bez vlivu odlišné kapitálové struktury a míry zdanění.

Z hlediska ukazatelů efektivnosti je důležitá rentabilita tržeb, která je jedním z klíčových činitelů rentability celkového kapitálu i rentability vlastního kapitálu.

 

Tab.1 Poměrové ukazatele rentability

ROA – Rentabilita celk. aktiv EBIT/Aktiva
   Rentabilita tržeb EBIT/(Tržby za zboží+Tržby za vl.výr. a služby)
   Obrat celk. aktiv (Tržby za zboží+Tržby za vl.výr. a služby)/Aktiva
ROI – Rentabilita investovaného kapitálu EBIT/(Vlastní kapitál+Dl.cizí kapitál)
ROE – Rentabilita vl.kapitálu HV za úč. období/Vlastní kapitál
   Rentabilita tržeb HV za úč. období/(Tržby za zboží+Tržby za vl.výr. a služby)
   Obrat celk. aktiv (Tržby za zboží+Tržby za vl.výr. a služby)/Aktiva
   Finanční páka Aktiva/Vlastní kapitál
Rentabilita z vlastních fin.zdrojů (CF/VK) (VH za úč. období + Odpisy)/Vlastní kapitál
ROS – Rentabilita tržeb HV za úč. období/(Tržby za zboží+Tržby za vl.výr. a služby)

 

Ukazatele likvidity

Čistý pracovní kapitál je dán jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. Pokud má být podnik likvidní, musí mít určitou výši relativně volného kapitálu, tedy přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji (tedy zároveň jde o část oběžných aktiv krytých dlouhodobými zdroji).

Čistý pracovní kapitál na oběžná aktiva ukazuje krátkodobou finanční stabilitu podniku. Tento poměr by se měl podle doporučených hodnot pohybovat v intervalu 30 – 50 %.

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatele likvidity poměřují v čitateli to, čím je možné platit, ve jmenovateli s tím, co je nutno zaplatit. Do čitatele lze dosazovat majetkové složky s různou likvidností.

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje podniku. Doporučená hodnota by se měla podle literatury pohybovat v intervalu 150 – 250 %. Ukazatel pohotové likvidity nepočítá v čitateli se zásobami, jako méně likvidní složkou oběžných aktiv. Doporučená hodnota by se měla podle literatury pohybovat v intervalu 100 – 150 %.

Ukazatel okamžité likvidity počítá v čitateli jen s krátkodobým finančním majetkem jako nejvíce likvidní složkou oběžných aktiv. Doporučená hodnota by se měla podle literatury pohybovat v intervalu 20 – 50 %. Případné vysoké hodnoty ukazují na neefektivně vysoké stavy krátkodobého finančního majetku.

Likvidita z cash flow poměřuje cash flow a krátkodobé cizí zdroje. Ukazuje, do jaké míry jsou kryty krátkodobé cizí zdroje generovaným cash flow.

 

Tab.2 Poměrové ukazatele likvidity

Čistý pracovní kapitál Oběžná aktiva – Krátkodobé cizí zdroje
Pracovní kapitál na oběžná aktiva Čistý pracovní kapitál/Oběžná aktiva
Běžná likvidita Oběžná aktiva/Krátkodobé cizí zdroje
Pohotová likvidita (Krátkodobé pohledávky+Krátkodobý finanční majetek)/Krátkodobé cizí zdroje
Okamžitá (peněžní) likvidita Krátkodobý finanční majetek/Krátkodobé cizí zdroje
Likvidita z cash flow (VH za úč. období + Odpisy/Krátkodobé cizí zdroje

Pozn: Krátkodobé cizí zdroje = Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry + Krátkodobé finanční výpomoci

 

Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity poměřuje hospodářské aktivity podniku a jednotlivá aktiva rozvahy, tedy zachycuje schopnost podniku využívat vložený majetek.

Obrat aktiv měří poměr tržeb a aktiv. Platí, že vyšší hodnota je příznivější, se stejným objemem majetku bylo dosaženo vyšších tržeb. Obrat aktiv je výrazně závislý na odvětví.

Obrat dlouhodobého majetku má podobnou vypovídací schopnost jako obrat aktiv, zachycuje ale pouze vliv dlouhodobého majetku. Ukazatel je výrazně závislý na odepsanosti dlouhodobého majetku.

Obrat oběžných aktiv je obdobný obratu aktiv, měří pouze vliv oběžných aktiv.

Doba obratu zásob udává dobu potřebnou na přeměnu zásob na peníze. Je vhodné porovnat tuto dobu s odvětvím a její vývoj v čase.

Doba obratu pohledávek udává, jak dlouho jsou peníze blokovány ve formě pohledávek, tedy dobu průměrnou čekání na platbu. Je vhodné porovnat tuto dobu s odvětvím a její vývoj v čase. Delší doba splatnosti nutí podnik k zajištění financování pohledávek.

Doba obratu krátkodobých pohledávek a Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů je obdobná svým významem Době obratu pohledávek.

Doba obratu krátkodobých závazků vyjadřuje dobu od vzniku závazku do doby jeho úhrady.

Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů je obdobná svým významem Době obratu krátkodobých závazků.

 

Tab.3 Poměrové ukazatele aktivity

Obrat aktiv Tržby/Aktiva
Obrat dlouhodobého majetku Tržby/Dlouhodobý majetek
Obrat oběžných aktiv Tržby/Oběžná aktiva
Doba obratu zásob Zásoby/(Tržby/360))
Doba obratu pohledávek Pohledávky/(Tržby/360))
Doba obratu krátkodobých pohledávek Krátkodobé pohledávky/(Tržby/360))
Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů Krátkodobé pohledávky z obch.vztahů/(Tržby/360))
Doba obratu krátkodobých závazků Krátkodobé závazky/(Tržby/360))
Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů Krátkodobé závazky z obch.vztahů/(Tržby/360))

 

Ukazatele struktury kapitálu

Ukazatele zadluženosti indikují riziko související pro danou strukturu financování vlastním kapitálem a cizími zdroji. S příliš vysokým zadlužením na sebe podnik bere vysoké riziko, neboť je nucen dostát svým závazkům pramenícím z využití cizích zdrojů bez ohledu na výsledky hospodaření. Na druhou stranu cizí zdroje jsou levnější, než vlastní kapitál a jistá míra zadlužení je proto žádoucí.

Celková zadluženost (Cizí zdroje/Aktiva) je základním ukazatelem zadluženosti, podle literatury by se měkla pohybovat na doporučené hodnotě 30 – 60 %, liší se však podle odvětví apod.

Míra zadluženosti (Cizí zdroje/Vlastní kapitál)měří poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu. Pro interpretaci je důležitý vývoj tohoto ukazatele.

Vhodné je také vyhodnotit strukturu cizích zdrojů z hlediska splatnosti, neboť krátkodobé zdroje jsou s ohledem na bližší splatnost rizikovější. Strukturu lze vyhodnotit např. pomocí ukazatele Dlouhodobé cizí zdroje na celkových dlouhodobých zdrojích, kde dlouhodobé zdroje jsou dány součtem Vlastní kapitál + Dlouhodobé cizí zdroje.

Úrokové krytí zachycuje schopnost splácet úroky. Literatura uvádí jako doporučenou hodnotu vyšší než 5.

Doba splácení dluhů z Cash Flow vyjadřuje dobu, za kterou by podnik schopen z cash flow splatit své dluhy. Optimální je klesající trend tohoto ukazatele.

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji zachycuje dodržení požadavku, zda je dlouhodobý majetek kryt dlouhodobými zdroji. Pokud je výsledná hodnota menší než 1, je část dlouhodobého majetku kryta krátkodobými zdroji, a lze očekávat možné problémy s úhradou závazků, podnik je podkapitalizován, pracovní kapitál je záporný. Vysoký poměr naopak znamená finanční stabilitu, ale financování velké části oběžných aktiv dražšími dlouhodobými zdroji, podnik je překapitalizován.

 

Tab.4 Poměrové ukazatele zadluženosti

Celková zadluženost Cizí zdroje/Aktiva
Míra zadluženosti Cizí zdroje/Vlastní kapitál
Dlouhodobé cizí zdroje na celkových dl.zdrojích Dlouhodobé cizí zdroje/(Vlastní kapitál+Dlouhodobé cizí zdroje)
Úrokové krytí EBIT/Nákladové úroky
Doba splácení dluhů z Cash Flow (Cizí zdroje – Rezervy)/(HV+Odpisy)
Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji VK+Rezervy+Dl.závazky+Dl.bank.úvěry/(Dl.nehm.+Dl.hmotný a Dl.finanční majetek)

 

Ukazatele produktivity

Osobní náklady k přidané hodnotě je vhodné posuzovat v delším časovém horizontu, příznivé je, když tento poměr klesá.

Mzdová náročnost tržeb udává podíl mzdových nákladů na součtu Tržeb za zboží a Tržeb za vlastní výrobky a služby. Příznivý vývoj je takový, když tento podíl se snižuje.

 

Tab.5 Poměrové ukazatele produktivity

Počet zaměstnanců
Osobní náklady k přidané hodnotě Osobní náklady/Přidaná hodnota
Produktivita práce z přidané hodnoty Přidaná hodnota/Počet zaměstnanců
Produktivita práce z tržeb Tržby/Počet zaměstnanců
Mzdová náročnost tržeb Mzdové náklady/(Tržby za zboží+Tržby za vl.výr. a služby)
Průměrná mzda – roční
                          – měsíční

 

 

V této čtvrté části seriálu byla pozornost věnována analýze účetních výkazů. Budeme rádi, když připojíte svůj komentáře pod článek, případně sdělíte náměty na další obsah.

 

 

Pavel Procházka

NEWSLETTER

Zajímá Vás osobní rozvoj? 

O inspirativních článcích Vás můžeme informovat prostřednictvím našeho newsletteru. Stačí zadat Vaši emailovou adresu níže.

Přihlášením k odběru souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů na našich stránkách. Vaše emailová adresa je u nás v bezpečí a používáme ji výhradně k rozesílce tohoto zpravodaje! Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.