Home Podnikatelský rozvoj Finance Daně a odvody Umíte číst finanční výkazy? – 2. Výkaz zisku a ztráty
Umíte číst finanční výkazy? – 2. Výkaz zisku a ztráty

Umíte číst finanční výkazy? – 2. Výkaz zisku a ztráty

7.45K
0

Druhým analyzovaným výkazem je výkaz zisku a ztráty, jak jsou jeho položky podrobně definovány ve vyhlášce č.500/2002 Sb. (k zákonu o účetnictví) v aktuálním znění.

 Výkaz zisku a ztráty zachycuje výnosy (částky, které v daném období podnik získal bez ohledu na to, zda došlo k inkasu těchto částek) a náklady (částky v daném období vynaložené v souvislosti se získáním výnosů, i když v tomto období nemuselo dojít k jejich zaplacení).

Rozdíl mezi výnosy a náklady je výsledkem hospodaření.

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty může být sestaven v druhovém či účelovém členění. Protože se častěji uživatel setká s členěním v druhové podobě, bude další text popisovat tuto strukturu výkazu.

Výkaz zisku a ztráty je možné znázornit tabulkou č.1.

Výkaz zisku a ztráty 1

Výkaz zisku a ztráty 2.část

První část výkazu se týká obchodní činnosti, je tedy významný pro podniky zabývající se obchodní činností.  Zachycuje tržby za prodej zboží a náklady na prodané zboží. Obchodní marže je pak rozdílem mezi těmito tržbami a náklady.

Další částí výkazu jsou výkony, které se skládají ze tří položek:

 • Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
 • Změna stavu zásob vlastní činnosti, což jsou polotovary, nedokončená výroba apod. Náklady související s výrobou jsou promítnuty do této položky výkazu a do nákladů se dostávají až např. při vyskladnění či při prodeji.
 • Aktivace, která obsahuje aktivované náklady, například vlastní činností podniku vytvořený dlouhodobý majetek. Náklady tak ovlivňují zisk až při spotřebě majetku (např. prostřednictvím odpisů) a ne v době jejich vynaložení v daném období.

Poslední dvě položky výkonů jsou v účetnictví zavedeny tedy pro zajištění věcné shody nákladů a výnosů, aby k nákladům daného období zachycovala výsledovka i příslušné výnosy.

Výkonová spotřeba

Výkonová spotřeba obsahuje především nálady na spotřebovaný materiál, energie, opravy, udržování, cestovné, nájmy, na drobný majetek. Podle svého charakteru se ve výkazu rozlišují na spotřebu materiálu a energie a na služby.

Výkony a výkonová spotřeba bývá výrazná u výrobních podniků.

Přidaná hodnota

Přidaná hodnota je dána jako obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba. Jde o hodnotu přidanou k nakupovaným vstupům, ať již ujde o obchodní či výrobní činnost.

Výkaz sleduje tři stupně výsledku hospodaření. Jde o výsledek hospodaření z provozní, finanční a mimořádné činnosti.

Pro obchodní a výrobní podniky je dominantní výsledek hospodaření z provozní činnosti (provozní výsledek hospodaření).

Provozní výnosy

K provozním výnosům kromě výše uvedeným tržbám za prodej zboží a výkonům dále patří:

 • Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
 • Ostatní provozní výnosy
 • Převod provozních výnosů

Provozní náklady

K provozním nákladům kromě výše uvedeným nákladům na prodané zboží a výkonové spotřebě dále patří:

 • Osobní náklady
 • Daně a poplatky
 • Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
 • Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
 • Ostatní provozní náklady
 • Převod provozních nákladů

Finanční výnosy jsou tvořeny:

 • Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
 • Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
 • Výnosy z krátkodobého finančního majetku
 • Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
 • Výnosové úroky
 • Ostatní finanční výnosy

Finanční náklady jsou tvořeny:

 • Prodané cenné papíry a podíly
 • Náklady z finančního majetku
 • Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
 • Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (při tvorbě má charakter nákladu, při rozpouštění výnosu)
 • Nákladové úroky
 • Ostatní finanční náklady
 • Převod finančních nákladů

Finanční výsledek hospodaření bývá většinou u nefinančních podniků záporný a souvisí nejčastěji s náklady na bankovní úvěry, náklady na finanční služby.

Provozní a finanční výsledek hospodaření tvoří výsledek hospodaření za běžnou činnost.

Na konci výkazu je pak mimořádný výsledek hospodaření, což je rozdíl mimořádných výnosů a mimořádných nákladů a daně z příjmů za mimořádnou činnost.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost a mimořádný výsledek hospodaření tvoří hospodářský výsledek za účetní období.

Formy zisku

Často se pracuje s formami zisku:

 • EAT (Earnings After Tax), což je hospodářský výsledek za účetní období po zdanění.
 • EBT (Earnings Before Tax), což je hospodářský výsledek za účetní období před zdaněním.
 • EBIT (Earnings Before Interests and Tax), což je zisk před odečtením úroků, daní.
 • EBITDA (Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization), což je zisk před odečtením úroků, daní a odpisů. Umožňuje mezipodnikové srovnání zisku před vlivem různého zadlužení, daňového zatížení, odpisové politiky

V této druhé části seriálu byla pozornost věnována výkazu zisku a ztráty, který zachycuje tvorbu zisku podniku. V následujících pokračováních bude pozornost věnována výkazu cash flow a následně jejich analýzám a interpretaci. Budeme rádi, když připojíte svůj komentáře pod článek, případně sdělíte náměty na další obsah.

Pavel Procházka

 

 

NEWSLETTER

Zajímá Vás osobní rozvoj? 

O inspirativních článcích Vás můžeme informovat prostřednictvím našeho newsletteru. Stačí zadat Vaši emailovou adresu níže.

Přihlášením k odběru souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů na našich stránkách. Vaše emailová adresa je u nás v bezpečí a používáme ji výhradně k rozesílce tohoto zpravodaje! Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.